Wydawnictwo Arson, ul. Grażyny 6, 31-217 Kraków
  • Telefony: tel./fax 12 649-21-31 od pn-pt w godz. 9.00-16.00
  • E-mail: biuro@arson.pl
Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego arson.pl

 

I. Definicje.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

W przypadku osób pomiędzy 13,a 18 rokiem życia do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego;
b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu sklepu internetowego arson.pl, w ramach której Klient ma możliwość podglądu stanu swojego Zamówienia, a dostęp Klienta możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła;
d) Login - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
e) Hasło - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta na stronie arson.pl, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
f) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Klientem;
g) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
h) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana
z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu sklepu internetowego arson.pl. Rejestracja w ramach sklepu internetowego arson.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji, udostępnianego na jednej ze stron serwisu sklepu internetowego arson.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza;
i) Sklep internetowy arson.pl (arson.pl) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.arson.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary oraz korzystać z usług sklepu arson.pl
j) Strona/y – Usługodawca i Klient;
k) Towar – rzecz ruchoma, dostępna na stronie arson.pl, którą zasadniczo stanowi książka lub pomoc dydaktyczna;
l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, której przedmiot stanowi sprzedaż Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną),
m) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych
w Regulaminie za pośrednictwem sklepu internetowego arson.pl;
n) Usługodawca – Wydawnictwo Arson Paweł Kuźma z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-217), ul. Grażyny 6, Wydawnictwo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP: 678-192-70-30 oraz działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa pod numerem 2269/2007.
o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego arson.pl określające rodzaj i liczbę Towarów składane poprzez \"Koszyk zamówień"\ znajdujący się na stronie www.arson.pl lub w sposób, o którym mowa w części IV ust. 4 Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne.
1.
Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną lub przez e-mail. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane
z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego,
z którego usług korzysta Klient.
4. Usługodawca przy pomocy sklepu internetowego arson.pl, świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym
w szczególności usługi: założenia i utrzymania Konta Klienta w na stronie arson.pl, umożliwienia Klientom składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym arson.pl i zawierania Umów sprzedaży na odległość.
5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego arson.pl przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną
i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
6. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
7. Korzystanie ze sklepu internetowego arson.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
8. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego arson.pl, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Wydawnictwa Arson, a także wchodzących w jej skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowanie sklepu internetowego oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
9. Informacje o Towarach podane w sklepie internetowym arson.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie sklepu internetowego arson.pl ma charakter wiążący od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę złożenia Zamówienia, co następuję poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części IV ust. 7 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie sklepu internetowego arson.pl
11. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną, niepodania przez Klienta adresu e-mail, zawarcie umowy jak i cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania z sklepu internetowego arson.pl
1.
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie Usługi w zakresie i na warunkach określonych

w niniejszym Regulaminie.
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d) zachowania w poufności Hasła i Loginu,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego arson.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
6. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego arson.pl oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego arson.pl, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient podczas korzystania ze strony arson.pl dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Klienta), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub linku) przez Klienta formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
8. Dla zobowiązań Klienta będącego Konsumentem wynikających z umowy o świadczenie Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania.
9. Klient, który dokonał Rejestracji może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy.
10. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta.
11. W trakcie Rejestracji Klient dokonuje czynności, na które składa się:
a) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
b) wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,
c) podanie Loginu, Hasła oraz adresu e-mail,
d) uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.
12. Wraz z dokonaniem Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Klienta Loginu i Hasła.
13. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
b) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.
13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu
i Hasła. Klient ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez sklep internetowy arson.pl
1.
Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem sklepu internetowego arson.pl lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z

otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w części IV ust. 7 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez sklep internetowy arson.pl należy wejść na stronę internetową www.warson.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w sklepie internetowym arson.pl i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy arson.pl, 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu
4. Z Usługodawcą można się skontaktować lub składać Zamówienia:
a) telefonicznie pod numerem: 12 649 21 31
- w godzinach pracy Usługodawcy (9.00 – 16.00) od poniedziałku do piątku,
b) na adres e-mail: biuro@arson.pl,
5. Składając Zamówienie za pomocą mediów wskazanych w ust. 4 powyżej należy podać dane identyfikujące podmiot składający Zamówienie, adres e-mail i numer telefonu, dokonać wyboru Towaru i wskazać miejsce dostawy Towaru.
6. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia, a także wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
8. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia oznacza, iż Zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
9. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza „Zamówienia”
10. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki (podane są w odrębnym cenniku na stronie www.arson.pl w zakładce „dostawa”. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez sklep internetowy arson.pl lub w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) gotówką przy odbiorze Towaru (z czym wiąże się dodatkowa opłata, o której Klient jest poinformowany przed złożeniem Zamówienia jak również cena takiej usługi jest podana na stronie arson.pl w zakładce „Dostawa”),
b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy mBank elektroniczny oddział BRE Bank 32 1140 2004 0000 3502 4657 6064 (opłaty w tym zakresie ustalane są przez podmiot prowadzący rachunek bankowy,
z którego dokonywana jest przez Klienta wpłata) w ciągu 30 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku nieotrzymania zapłaty w tym terminie Usługodawca anuluje Zamówienie), przy czym w opisie przelewu należy podać numer zamówienia lub faktury pro-forma
11. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności jest uzależniona każdorazowo od wyboru klienta podczas składania Zamówienia.
12. Każde przyjęte do realizacji Zamówienie jest potwierdzone załączonym do wiadomości e-mail dokumentem potwierdzającym złożenie zamówienia a sama transakcja udokumentowana jest paragonem fiskalnym
(w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub fakturą VAT na życzenie klienta.
13. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą transakcja jest dokumentowana faktura VAT.
14. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu w którym Zamówienie zostało złożone w przypadku wysyłki za pobraniem, a w przypadku przelewu po wpłynięciu środków pieniężnych.
15. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
16. Przy Zamówieniach poniżej 250 zł, Usługodawca pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania Towaru do Klienta, według tabeli umieszczonej w zakładce „Dostawa” na stronie sklepu internetowego arson.pl
17. Przy Zamówieniach powyżej 250 zł, Usługodawca zobowiązuje się na przesłanie Towaru do Klienta, na własny koszt. Dotyczy to wyłącznie zamówień opłaconych przelewem (informacja o darmowej wysyłce znajduje się
w zakładce „dostawa na stronie sklepu internetowego arson.pl)
18. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
19. Wysyłka towaru poza granicę kraju jest ustalana indywidualnie i każdorazowo z Klientem.
20. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie sklepu internetowego arson.pl lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
21. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego arson.pl (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
22. Wszelkie prośby dotyczące konkretnego zamówienia, przesyłki, wystawienia faktury lub zmiany formy płatności należy wpisać w tabeli „UWAGI”.
23. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki lub
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
- Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

V. Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsument.
1.
Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług

w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, a w przypadku Umowy sprzedaży po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod adresem: 

Wydawnictwo Arson
31-217 Kraków,
ul. Grażyny 6
lub na adres e-mail: biuro@arson.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Usługodawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług.
7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Usługodawca dokonuje przy użyciu takich sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem wybrane.
8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Towar Powinien zostać odesłany Usługodawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Klient będący Konsumentem poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VI. Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta
1.
Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 do 4 poniżej jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym techniczne lub uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę Pocztą Polską. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).

2. Usługodawca, jako sprzedawca, odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta poprzez sklep internetowy arson.pl , w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres:

 Wydawnictwo Arson
ul. Grażyny 6
31-217 Kraków,

lub na adres e-mail: biuro@arson.pl.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Klient po zakończeniu postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem
o przeprowadzenie mediacji,
b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
c) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

VII. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego arson.pl
1.
Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego arson.pl w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego arson.pl, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca pisemnie na adres:

 Wydawnictwo Arson
ul. Grażyny 6
31-217 Kraków,

lub na adres e-mail: biuro@arson.pl.

3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach
w funkcjonowaniu sklepu internetowego arson.pl oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług – ujawnionych
w trakcie korzystania ze sklepu internetowego arson.pl.
4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Księgarni Internetowej. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego arson.pl.

VIII. Odpowiedzialność.
1.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące

w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze sklepu internetowego arson.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
b) skutki korzystania ze sklepu internetowego arson.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym;
d) brak zachowania w poufności przez Klienta Hasła i Loginu, a w szczególności skutki udostępnienia Hasła
i Loginu Podmiotowi trzeciemu.
4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na stronie www.arson.pl z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.

IX. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Wydawnictwo Arson z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-217), ul. Grażyny 6, a dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu związanym odpowiednio z zawarciem umowy o świadczenie Usług, świadczeniem Usług lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług, świadczenia Usług lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe.
1.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia
i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
3. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego arson.pl w zakładce „Regulamin”
w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
5. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług
i może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Usługodawcy i Klienta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl