Wydawnictwo Arson, ul. Grażyny 6, 31-217 Kraków
 • Telefony: tel./fax 12 649-21-31 od pn-pt w godz. 9.00-16.00
 • E-mail: biuro@arson.pl
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

       I. Definicje

 1. Administrator – Wydawnictwo Arson Paweł Kuźma z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-217), ul. Grażyny 6. Wydawnictwo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP: 678-192-70-30 oraz działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa pod numerem 2269/2007
 1. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego arson.pl dostępny pod adresem
  https://www.arson.pl/regulamin
 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
 1. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.arson.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.
 1. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

        II. Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Wydawnictwa Arson wynikające z art. 13 RODO.
 1. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 1. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

        III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu utworzył dedykowane poniższe dane kontaktowe:
  adres e-mail:
  daneosobowe@arson.pl
  oraz adres korespondencyjny:
  Administrator Danych Osobowych
  Wydawnictwo Arson
  Ul. Grażyny 6
  31-217 Kraków
 1. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

  IV.
  Oświadczenie Administratora
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.

 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

        V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

    1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają
        z działań podejmowanych przez Wydawnictwo Arson

 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
  1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu-dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

        Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
        a) imię i nazwisko,
        b) adres zamieszkania,
        c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
        d) adres e-mail,
        e) numer

       Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną,
       za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach
       i możliwości otrzymywania newslettera.

       2) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie
       internetowym arson.pl., Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

       Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane
       osobowe są inne niż Kupującego):
       a) imię i nazwisko,
       b) adres korespondencyjny,
       c) adres e-mail,
       d) numer telefonu,
       e) powód i dane przedmiotu reklamacji.

       3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie
       uzasadniony cel Administratora),przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną,
       realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

       Zakres przetwarzanych danych osobowych:
       a) imię i nazwisko,
       b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
       c) adres e-mail,

       4) Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych
       za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści
       reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej
       technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że
       Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo
       poniżej w niniejszym dokumencie.

 

        VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom Wydawnictwa Arson w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienia.
 1. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez Użytkowników,
  b )operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

 2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

 3. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

 4. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

 5. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

 6. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

       

        VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
  a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie –w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
  c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania),dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
  d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

        VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Wydawnictwo Arson w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
  b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  c)prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

       

        IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych prze z Administratora danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji na stronie arson.pl, ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Sklepu arson.pl,
 1. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

 2. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego arson.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego arson.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego arson.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego arson.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego arson.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego arson.cpl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a)      Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego arson.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów.
b)      Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
c)      Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl